Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Husabø området gnr. 12 bnr. 3 mfl

Eigersund kommune gir med dette melding iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om at

reguleringsplanarbeid er satt i gang for detaljregulering for del av Husabø. Planområdet ligger i Egersund sentrum, og omfatter deler av Husabø som er område med skole, idrettsanlegg, boliger m.m. Planområdet har et areal på ca. 80 daa. og planområdets avgrensning er vist på vedlagte kart.

Arealet reguleres i tråd med kommuneplanen som er byggeområde for offentlig formål skole, byggeområde for idrettsanlegg, byggeområde for bolig, trafikkareal m.m. Formålet med planarbeidet er å sanere og oppgradere eldre reguleringsplan, samt innlemme uregulert og allerede utbygd område i reguleringsplan. Videre skal en ivareta behovet for utvidelse av skoleområdet for Husabø barne- og ungdomsskole med tilhørende funksjoner herunder vurdere de trafikale forholdene for å bedre trafikksikkerheten. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. forskriften.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. Eventuelle merknader til varsel om oppstart sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen fredag den 07 mai 2021.

Kart over husabø