Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for endring av del av reguleringsplan for havne- og næringsområde Kaupanes. PlanID 20150003-08

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, § 12-14 og § 17-4 varsles det at Kristiansen & Selmer-Olsen AS på vegne av Eigersund Næring og Havn KF har igangsatt arbeid med oppstart av endring av del av reguleringsplan for havne- og næringsområde Kaupanes. Det varsles samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Planområdet er på ca. 207,4 daa. og ligger på Kaupanes, på Søra Eigerøy. Planavgrensning er vist på vedlagte kart, vedlegg1. Mindre justeringer og avgrensninger av plangrensen kan forekomme i løpet av planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet

Plantiltaket er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 2019, med hovedhensikt å tilrettelegge for mer industriareal og mindre areal til kontor/lager, samt flytte samleveien med tilhørende gang- og sykkelvei mot vest. Planendringen vil også medføre justering av atkomster og internveier med tilhørende fortau og annen veggrunn, justering av formålsgrenser samt endre arealbruken innenfor enkelte områder. Høyspentlinje som allerede er tatt bort, tas ut av planen i sin helhet.

Planendringen medfører at det gjøres endringer innenfor følgende formålsområder:

  • næringsbebyggelse - N1, N2, N3, N4, N5
  • industri/lager - I/L1, I/L2, I/L3, I/L4, I/L5, I/L6, I/L7, I/L8, I/L9
  • havn/industri/lager - H/I/L1, H/I/L2, H/I/L4
  • kjøreveg - o_SKV3, o_SKV4, o_SKV5, o_SKV6, o_SKV7, o_SKV8
  • gang- og sykkelveg - o_SGS3, o_SGS4, o_SGS5
  • fortau - o_SF3
  • annen veggrunn – tekniske anlegg - o_SVT5, o_SVT6, o_SVT7, o_SVT8, o_SVT9, o_SVT10, o_SVT11, o_SVT12, o_SVT13, o_SVT14

Omdisponering av kontorandel til industri/lager, vil medføre endring i trafikkgrunnlaget fra planområdet. Som følge av dette vil det bli foretatt en vurdering av krav til planfri krysning for gående og syklende.

Planstatus

Kommuneplanen for Eigersund – kystdel med Hellvik 2018-2030, disponerer området til Næringsbebyggelse og havn IH4.1.

Planområdet er omfattet av gjeldende områderegulering for Havne- og næringsområde Kaupanes, planid 20150003-04, vedtatt 18.03.2019. Reguleringsendringen vil erstatte overlappende arealer i gjeldende reguleringsplan.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planendringen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Plantiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredning §§ 6-8.

Utbyggingsavtale

Ja, kan være aktuelt.

Informasjon og medvirkning

Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Eigersund kommunes hjemmeside.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 29.04.2021 til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no.

Videre saksgang

Berørte statlige og regionale myndigheter, grunneiere, naboer og parter varsles om oppstart av planarbeid i likelydende brev/epost. Grunneiere bes underrette ev. leieboere/rettighetshavere.

Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader/innspill ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. Det kan gå noe tid fra det varsles oppstart av planarbeid til planforslaget er klart til politisk behandling. Det kan også gå noe tid fra høringsfristen er ute til neste behandling av saken. Det blir igjen anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Relaterte dokumenter