Varsel om oppstart av planarbeid for ny Eigerøy Bru

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Multiconsult, på vegne av Statens vegvesen, oppstart av arbeid med Detaljregulering for Ny Eigerøy bru, Plan ID 20220001.

Hensikten med planarbeidet er å få etablert en ny bru til Eigerøy som skal gi bedre fremkommelighet for tungtrafikk, øke andelen syklende og gående over brua og generelt bedre trafikksikkerhet for alle brukergrupper.

Varslet område er ca. 293 daa stort. Vedlagt følger et kart som viser foreløpig grense for detaljreguleringen.

Varslet område berører fem reguleringsplaner, og omfatter formål som friområder i sjø og på land, samferdselsformål, næring/industri og offentlig tjenesteyting. Deler av arealet mangler foreløpig detaljregulering. I gjeldende kommuneplan er området primært regulert til samferdselsformål, LNFR og næring/industri. Deler av et område for fritidsbebyggelse er også tatt med.

Bakgrunn for foreslått varslingsgrense er å sikre nok areal til å vurdere forskjellige plasseringer av ny bru, sikre gode koblinger for gående og syklende, ha tilstrekkelig med areal til å foreta mulige justeringer av sideveger og avkjørsler, og sikre nok areal til midlertidig bygg- og anleggsområder. Planområdet vil bli redusert når detaljreguleringsplanen ferdigstilles.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljregulering uten konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-9. Planforslaget har blitt vurdert etter Forskrift om konsekvensutredning §§ 6,7 8 og 10. Det er vurdert at tiltaket ikke vil utløse krav om konsekvensutredning. Dersom det i løpet av planprosessen viser seg at løsning for veg og bru vil kreve tiltak i fjorden, skal det gjøres ny vurdering av om tiltaket likevel må konsekvensutredes iht. §10, 3. ledd: lokalisering og påvirkning, bokstav a.

Seilingshøyde under bruen, er ett av temaene som skal vurderes i løpet av planprosessen. Vi ønsker innspill fra berørte parter som vi kan ta med oss i arbeidet videre.

Innspill

Eventuelle innspill eller opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Multiconsult v/ Irene Frøyland, Vassbotnen 23, 4033 Stavanger, eller e-post til iref@multiconsult.no med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no. Frist for merknader til planoppstart er 25.03.2022.

Spørsmål

Har du spørsmål til oppstartsvarselet kan disse rettes til Geir Strømstad, telefon 488 99 798, eller epost geir.stromstad@vegvesen.no.

Videre saksgang

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Det er planteknisk utvalg i Eigersund kommune som behandler saken og avgjør om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Ved offentlig ettersyn vil det også bli anledning til å uttale seg til planforslaget.

Relaterte dokumenter