henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gir Head Energy UP AS, på vegne av Svåheia Eiendom AS, melding om at følgende reguleringsarbeid blir igangsatt i Eigersund kommune:
Plan 20100003 - Reguleringsendring for Svåheia vindpark og avfallsanlegg gnr. 24 bnr. 40 mfl.

Planområdet er ca. 4000 dekar og omfatter eiendommene gnr./bnr. 24/2, 24/40 mfl.

Formålet med planen er:

  • Å oppdatere eksisterende detaljreguleringsplan, plan ID 20100003, slik at den samsvarer med dagens situasjon.
  • Slå sammen eksisterende plan med gjeldende plan for kryss med Sokndalsvegen, plan ID 2010000-01.
  • Tilrettelegge for økt uttak av masse til kommersielt formål innenfor eksisterende masseuttak i området.
  • Tilrettelegge for nytt næringsområde mellom FV44 Sokndalsvegen og dagens regulerte område for kommunalteknisk virksomhet. Næringsarealet planlegges for næringsvirksomhet som er knyttet opp til eksisterende type næring innenfor planområdet.

Planområdet er i kommuneplan for Eigersund kommune disponert til offentlig tjenesteyting (felt O6), LNF-område og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Planområdet er i gjeldende plan ID-20100003 – Svåheia vindpark og avfallsanlegg regulert til: område for kommunalteknisk virksomhet, parkbelte i industristrøk, områder for vindkraft, et mindre areal for bølgekraft, adkomstveger og landbruksområder.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt

Ansvarlig myndigheter vurderer at planforslaget omfattes av forskrift om konsekvensutredninger § 6, 7 eller 8. Iht. forskrift om konsekvensutredninger § 6 skal reguleringsplaner etter pbl. for tiltak i forskriftens Vedlegg I alltid konsekvensutredes og ha planprogram. Pkt. 19 i vedlegg I omfatter:

«Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse.»

Foreslått masseuttak vil omfatte arealer på over 200 daa, og det vurderes derfor å være krav til utarbeidelse av konsekvensutredning for tiltaket.

Forslag til planprogram sendes med dette på høring og legges ut på offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Planoppstart er også kunngjort og planprogram lagt ut på http://www.eigersund.kommune.no/ under Reguleringsplaner – Varsel om oppstart. Der finner du også planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet. Eventuelle kommentarer kan sendes enten via post eller e-post til:

  • Plankonsulent Head Energy UP AS v/Camilla Bø
  • Adresse Vassbotnen 11B, 4313 Sandnes
  • E-post Camilla.bo@headenergy.no Med kopi til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no
  • Frist 10. februar 2023

Det blir mulighet til å uttale seg til planforslaget ved offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i planteknisk utvalg. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i planteknisk utvalg og kommunestyret.

Relaterte dokumenter