VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR BYDEL EIE, EIGERSUND

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8,varsler Multiconsult, på vegne av Eigersund kommune, oppstart av arbeid med Områderegulering for Eie, Plan ID 2020-0005.

Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund stasjon og Egersund sentrum.

Område

Varslet område er ca. 475 daa stort. Vedlagt følger et kart som viser foreløpig grense for områdereguleringen. Området inkluderer i dag togstasjon og trafikkarealer i nord, og næring, spredt bolig og dyrka mark sør for Eigerøyveien. Varslingsområdet viser sannsynligvis et større areal enn det som vil bli endelig plangrense.

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsformål, bolig og trafikkareal (jernbane).

Da planarbeidet omfatter tiltak som utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1 og tilhørende forskrift, er det utarbeidet forslag til planprogram som redegjør for de tema som skal utredes særskilt. Planprogrammet sendes med dette på høring etter plan- og bygningsloven § 12-9.

Informasjonsmøte

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte i forbindelse med oppstartsvarselet.

Kontakt

Dersom du har relevante innspill, merknader eller spørsmål til planarbeidet, kan disse sendes til Multiconsult v/ lrene Frøyland, Stokkamyrveien 13, 4313 Sandnes, eller e-post til: iref@multiconsult.no. Frist for merknader til planoppstart og/eller forslag til planprogram er 11.06.2021.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter

planer-på-eie-2.png