Planområdet er på ca. 5,5 daa, og omfatter hele eiendom gnr./bnr. 13/166 samt deler av eiendommene 13/332, 13/2623, 13/62 og 13/18. Planområdet ligger på vestsiden av Årstaddalen, ca. 1 km fra Egersund sentrum. Området er lokalisert i grensen mellom merkantile sentrumsfunksjoner langs Sokndalsveien og boligbebyggelsen i Skårabrekkå. I sør og øst grenser området til stort friluftsområde ved Tingkunden og Stoplesteinane.

Tiltakshaver

Forslagsstiller er Norrøn Eiendomsutvikling AS. Kristiansen & Selmer-Olsen AS er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 24.01.2022 til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller epost: flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund epost: post@eigersund.kommune.no

Berørte statlige og regionale myndigheter, lag og foreninger, grunneiere, naboer og øvrige parter varsles om oppstart av planarbeid i likelydende brev/epost. Grunneiere bes underrette ev. leieboere/ rettighetshavere.

Relaterte dokumenter