Melding om igangsetting av reguleringsarbeid - plan 20050004, detaljregulering/mindre reguleringsendring for gnr. 43 bnr. 446 – Amfi Eikunda.

Mad arkitekter gir med dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende planarbeid blir satt i gang: Plan 20050004, detaljregulering/mindre

reguleringsendring for gnr. 43 bnr. 446 – Amfi Eikunda. Formålet med planen er å utvide eksisterende næringsareal i kjøpesenteret Amfi Eikunda. Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Hensikten er å knytte senteret nærmere Egersund sentrum, samt etablere aktive fasader og utadrettet virksomhet mot elva og sentrum. I planen inngår også opparbeiding av areal ved elvebredden for å øke kvalitet og brukbarhet av områdene. Planlagt utvidet næringsareal er innenfor tillatt areal i eksisterende detaljregulering.

Forslagstiller tar utgangpunkt i at reguleringsarbeidet vil kunne gjennomføres som en mindre reguleringsendring etter forenklet behandling. Det bes om tilbakemelding fra offentlige høringsinstanser om man mener endringen bør gjennomføres som en vesentlig reguleringsendring.

Planområdet er i kommuneplan for Eigersund 2018 – 2030 disponert som sentrumsformål.

Planforslaget utløser ikke krav om KU, jfr. Forskrift om konsekvensutredning §6, bokstav b, dvs. planlagt formål og utnyttelse er i samsvar med eksisterende plan.

Innspill

Eventuelle innspill kan sendes til Mad arkitekter, Kvitsøygata 15, 4014 Stavanger eller til ev@mad.no innen 10. desember 2021.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling. En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Relaterte dokumenter