Varsel om oppstart – reguleringsendring Sandbakkveien 20

Det varsles iht. plan- og bygningslovens § 12-8, § 12-14 om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Sandbakkveien 20. Hensikten er å legge til rette for inntil 8 leiligheter fremfor 3 eneboliger.

I nylig vedtatt reguleringsplan for Sandbakkveien er det lagt til rette for etablering av 3 frittstående eneboliger med tilhørende parkering og uteoppholdsareal. Det har i ettertid vist seg utfordrende å realisere tiltakene som er hjemlet i gjeldende plan, da boligetterspørselen ikke svarer til den tillatte utbyggingen. Det har i tillegg vist seg å være uenigheter mellom naboene om den regulerte felles adkomsten til området, hvor tilbakemeldingene har vært at det ikke er ønskelig med en felles adkomstløsning. Endringen vil søke om å hjemle inntil 8 leiligheter istedenfor 3 eneboliger. Dette vil medføre et større samlet bygningsvolum, og noe høyere bygg enn hva gjeldende plan åpner for.

Forslagstiller vurderer reguleringsforslaget til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Dette begrunnet i at plantiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan og nylig vedtatt reguleringsplan for Sandbakkveien 20. Endringens omfang vurderes heller ikke å få vesentlig konsekvenser for miljø og samfunn.

Relaterte dokumenter