Varsel om oppstart av reguleringsendring av boligområde BB-områder Hestnes gnr. 13 bnr. 670 mfl

Eigersund kommune gir med dette melding iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om at det er startet opp regulerings planarbeid for reguleringsendring av boligområde BB-områder Hestnes gnr. 13 bnr. 670 mfl. Området omfattes av gjeldende reguleringsplan planid 20090009 – Reguleringsplan for boligområde Rundevoll-Hestnes og er regulert til boligområde, trafikkformål, ballbane og friluftsområde.

Endringen vil i utgangspunktet kun omfatte delområde BB30, BB31, BB32,BB33 og BB36 og hensikten med reguleringsendringen er å optimalisere tekniske løsninger herunder internveger og  tilpasse delområdene til det lokale markedet og hva som etterspørres. Det legges opp til å endre boligtype til konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, enebolig i rekke og enebolig). Planområdet ligger  i Hestnes og det vurderes at konsentrert småhusbebyggelse passer bedre en leiligheter, som det er lite etterspørsel etter i dette området.

Planområdet har et areal på ca. 70 daa. og planområdets avgrensning er vist på vedlagte kart. Det er allerede etablert samleveg og gang og sykkelveg gjennom området samt ballbane m.m. Arealet skal reguleres i tråd med kommuneplanen som er byggeområde for bolig, friluftsområde, trafikkareal m.m. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. forskriften.

Det varslede planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt – det vil kunne avgrenses i forbindelse med det videre planarbeidet:

HESTNES-kart1.png

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan:

Hestnes kart 2

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. Eventuelle merknader til varsel om oppstart sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen fredag den 11. mai 2021.