Norconsult AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid er satt i gang:

Reguleringsendring for Tengsareid - Vingård

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for boligbebyggelse på gnr. 48, bnr. 1. Det er ønskelig å endre på strukturen og regulere inn flere boligtomter.

Området er i Egersund kommuneplan for sentrumsdel avsatt til boligbebyggelse og næringsvirksomhet.

Gjeldende reguleringsplan i området er detaljregulering for næringsområde, Vingård gnr. 45 bnr. 66 m.fl. (plan 10-6), vedtatt i 1981. Området er i planen regulert til boligbebyggelse og næring/industri.

Du kan se referat fra oppstartsmøte og planinitiativ på kommunens nettside, under varsel om oppstart av planarbeid. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt til Norconsult AS, Postboks 130, 4068 Stavanger, innen 30. august 2021. Merknader kan også sendes på e-post til mari.sorskar.larsen@norconsult.com.

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Relaterte dokumenter