Planteknisk utvalg vedtok i møte 23.06.2022, sak 076/22, å legge forslag til reguleringsendring, detaljregulering Amfi Eikunda, med bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert den 29.04.2022 og geoteknisk notat datert 06.04.2022 ut på høring og offentlig ettersyn. Formålet med planen er å utvide eksisterende næringsareal i kjøpesenteret Amfi Eikunda. Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Hensikten er å knytte senteret nærmere Egersund sentrum, samt etablere aktive fasader og utadrettet virksomhet mot elva og sentrum. I planen inngår også opparbeiding av areal langs elvebredden for å øke kvalitet og brukbarhet av området.

Forslaget til reguleringsplan og alle tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund. Alle relevante dokumenter er også lagt ut på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/høringer. 

Uttalelser/merknader til retningslinjene rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 19. august 2022. 
Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00, eller saksbehandler på telefon 454 65 308 og epost annika.hagen@eigersund.kommune.no

Filer: