Multiconsult AS gir med dette, på vegne av Svåheia Eiendom AS melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at vi i den nærmeste framtid vil ta opp arbeidet med reguleringsendring av plan ID 20100003 Svåheia vindpark (14-9).

Formålet med planarbeidet er å endre avkjørsel i gjeldende reguleringsplan. Tiltaket inkluderer justering av trase, breddeutvidelse og ivaretakelse av krav til sikt og fremkommelighet.

Planområde

Planområdet omfatter ca. 118 daa på Svåheia i Eigersund kommune ca. 12 km langs fv. 44 mot Hauge i Dalane. Området er i gjeldende kommuneplan vist som friområde og veg. Det varslede planområdet kan bli innskrenket i løpet av reguleringsplanarbeidet. Planforslaget vil bli utarbeidet som reguleringsendring i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1. Planen omfattes ikke av krav til konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2.

Innspill og merknader

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Det er Planteknisk utvalg som behandler saken og avgjør om planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. Ved offentlig ettersyn vil De bli varslet og ha anledning til å gi uttale.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes som merknad til Multiconsult AS, Stokkamyrveien13, 4313 Sandnes, ved Parul Khandelwal, evt. epost: park@multiconsult.no innen 20.03.2017, med kopi til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller post@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter