Planteknisk utvalg i Eigersund kommune vedtok i møte den 13.06.2022, sak 066/22, å legge reguleringsendring, detaljregulering for del av Fiskarvik med plankart og planbeskrivelse sist revidert 01.07.2022, og bestemmelser sist revidert 23.06.2022 ut til offentlig ettersyn. 

Reguleringsendringen medfører hovedsakelig oppdateringer i bestemmelsene av gjeldende plan vedtatt i 2011, og mindre oppdateringer i plankart. Hensikten er å åpne for at småbåthavnen og de eksisterende båthusene skal kunne nyttes også av private aktører, fremfor kun å høre til næringsvirksomheten i området som det gjør per nå. Bakgrunnen for denne endringen er at næringsvirksomheten som tidligere benyttet båthusene har flyttet ut av området. Dette vil ikke begrense mulighetene for at båthusene også kan benyttes av næringsvirksomhet, men åpner for en mer fleksibel løsning som kan tilpasses etter behovene. 

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og alle tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund. Alle relevante dokumenter er også lagt ut her på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/høringer. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 26. august 2022. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med planrådgiver Annika Hagen på telefon 454 65 308 eller epost annika.hagen@eigersund.kommune.no 

Filer