Kommunedirektørens vedtak:

Det vedtas reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i detaljreguleringsplan for Dyrnes - Kvå,  (14-4) som medfører følgende endringer:
På reguleringsplankartet:
1. Markeringen av «bebyggelse som inngår i planen» fjernes fra eksisterende fritidsbolig på gnr. 18 bnr. 109
2. Det reguleres inn byggegrenser på denne tomten

I reguleringsbestemmelsene:
1) Justert overskrift i § 4.2:
Fritidsbebyggelse – frittliggende, FF. (Unntatt for gnr 17 bnr 18 og fremtidig fradelte tomter fra gnr 17 bnr 18. FF12 og FF14 og gnr 18 bnr 109. FF5)

2) Ny reguleringsbestemmelse § 4.4 som gjelder for gnr. 18 bnr. 109:
4.4 FF5. Gjelder for gnr 18 bnr 109
Innenfor området kan det etter at eksisterende hytte er revet, oppføres en ny hytte. Det kan bygges fritidsbolig med maks 90 kvm BYA. Frittliggende bod eller uthus tillates ikke. Fritidsboligen skal bygges innenfor byggegrenser som er vist på planen. Ved saltak er maksimal mønehøyde 5,5 meter og maksimal gesimshøyde 3,5 meter. Ved pulttak tillates maksimal gesimshøyde på 4,5 meter. Ved flatt tak tillates maksimal gesimshøyde 4,0 m. Høyder måles fra ferdig planert terreng.
Markplatting i henhold til SAK10 § 4-1 bokstav d) kan føres opp utenfor regulert byggegrense. Dette gjelder markplattinger med høyde inntil 0,5 meter.
Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg naturpreget i området, med en enkel og god utforming, materialvalg og mørk fargevirkning. Farger på bygningen eller gjenstander på eller ved bygningen kan kreves endret hvis den anvendte farge fører til at bebyggelsen virker dominerende i landskapet.

Høyde på bygning og grunnmur skal holdes så lav som mulig. Kjeller eller underetasje tillates ikke.

Dersom det bygges på pilarer, og disse har en høyde på 0,5 meter eller mer, skal åpningen mellom disse kles med bord eller på annen passende måte.

Eksisterende vegetasjon som skjermer fritidsboligen, bør bevares.

Det skal installeres biologisk toalett med min. 2 kammer dersom hytta ikke kobles til offentlig avløpsnett.

Det skal på egen grunn etableres 2 p-plasser eller tinglyst plass i felles parkering anlegges med min.1,5 parkeringsplass pr. hytte. Parkeringsplass og adkomst skal anlegges samtidig med at eiendommen bebygges.

3) Etterfølgende bestemmelser innenfor § 4 får forskjøvet nummer.

Vedtaket er fattet den 11.07.22 på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, jf. 12-14.Dyrnes-Kvaa - 110722_Dyrnes Kvå Reguleringsbestemmelser (L)(1880225).pdf

Klagerett

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottak av denne kunngjøringen. Evet. klage sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no.