Planteknisk utvalg vedtok på møte den 23.06.22, sak 077/22, å legge reguleringsendring for flytting av parkeringsplass gnr. 5 bnr. 17 – Stie ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planforslaget legger opp til å flytte to regulerte parkeringsplasser som i dag er regulert til å ligge i tunet til bolighusene til det sørvestre hjørnet i jordbruksområdet. Parkeringsplassen opparbeides langs en godkjent traktorvei.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene samt at de er lagt ut på kommunens hjemmeside. 

Uttalelser og merknader
Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 23 august 2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 995 38 988.

Filer: