Kommunedirektøren har i sak 022/22 på delegert vedtak vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i 20120001-02 - Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 4286 Ytstebrødveien som medfører følgende endringer i: 
Kommunedirektørens vedtak:
Det vedtas en regulering- og bestemmelses endring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for plan id 20120001-02 - Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 4286 Ytstebrødveien som medfører følgende endringer i:
 
Plankart:

1. Oppdateres med pkt. 1-26 jfr. Plankartene datert 06.05.2022 – «Nummerert oversikt over planendringer – del1». 

Bestemmelser:

 • 2. Punkt 3.2 – under formålet Gang- og sykkelveg (SGS)
  • Eier av gnr./bnr. 4/146 kan benytte seg av gang- og sykkelvegen for adkomst til driftsbygningene sine.
  • Følgende eiendommer kan krysse gang- og sykkelvegen for adkomst til sin landbrukseiendom: gnr/bnr. 4/6, 6/1-2 og 7/14.
 • 3. Punkt 3.2 - under formålet Annen veggrunn – grøntareal (SVG): Inngrep i SVG67 og SVG72 skal begrenses mest mulig. 
 • 4. Punkt 4.1 – Kulturminne 249355 er tatt bort ettersom det her ikke er behov for utgraving. 
 • 5. Punkt 4.2 – Innenfor #5 og #6 kan det ikke foretas gravearbeider i anleggsbeltet, heller ikke fjerning av matjord.
 • 6. Punkt 5.1 – Automatisk fredete kulturminner
  • Der plangrensen passerer ID14562 og 14563 skal eksisterende gjerde med stålstolper og ståltråd bli stående som buffer mot gravrøysene under anleggsarbeidet, i tillegg skal det settes opp anleggs-gjerde bak trådgjerdet.
  • Eksisterende trågjerder ved ID14562 og 14563 må fjernes av hensyn til trafikksikkerheten, ved fjerningen kan det ikke foretas noen form for inngrep i bakken. Masser og steiner under gjerdene kan ikke flyttes på da de er en del av gravrøysene og derfor freda.

Filer: