Det legges opp til inntil 16 nye boenheter og riving av eksisterende bygninger i planområdet.

Kungjøring

Kunngjøring av vedtatt reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 698 m.fl. Havsø, Gruå

Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsendring med bestemmelser for reguleringsplan for gnr. 46 bnr. 698 m.fl. – Hafsø - Gruå i møte den 30.10.17, sak 110/17.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Plankart med bestemmelser og saksframlegg er lagt ut på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund fra og med den 24.11.17.

Relaterte dokumenter