Reguleringsendring etter forenklet prosess - støttemur i nabogrense gnr. 60 bnr. 725, Hellvik

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt den 08.12.2022 i sak 039/22 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 20210003 detaljregulering for Hellvik eneboliger gnr. 60 bnr. 725 m.fl. som medfører at det kan oppføres støttemur i nabogrense mot gnr. 60 bnr. 8 og bnr. 18. Muren kan være inntil 2,5m høy og skal være av naturstein.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Alle dokumenter er tilgjengelige her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter