I samsvar med plan‐ og bygningslovens §§ 12‐3 og 12‐8 gir Eigersund kommune med dette melding om at det startes opp arbeid med forslag til endret reguleringsplan for del av gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland Skadbergstranden (16-34) på strekningen Leidland – Leidlandshagen.

Planområdet vil ligge innforbi stiplet strek på kartet, endelig planavgrensning vil avklares i det videre arbeid:

Formålet med reguleringsendringen er bl.a. å regulere inn skråningsutslag i forbindelse med etablering av gang og sykkelveg på strekningen Leidlandsfeltet- Leidlandshagen samt andre mindre justeringer. Planforslaget utarbeides som detaljplan uten konsekvensutredning, i samsvar med plan og bygningslovens §§12-9 og 4-1. Vi gjør oppmerksom på at det varsles et noe større område enn det som mest sannsynlig vil ligge i endelig plan. Endelig avgrensning vil avklares som del av det videre planarbeidet.

Planforslaget utarbeides av Eigersund kommune i samarbeid med Statens Vegvesen.

Kontakt

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Eigersund kommune ved plankontoret, tlf. 51 46 80 00 eller 95 88 49 76. Vi vil be den enkelte grunneier om å videreformidle dette varselet til eventuelle andre berørte herunder leietakere og lignende.

Relaterte dokumenter

Kommentarer og merknader

Eventuelle kommentarer / merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, på epost til post@eigersund.kommune.no, eller ved å bruke skjemaet under. Frist for innspill er tirsdag 29. desember 2015.