Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsendring med bestemmelser for sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust i møte den 01.10.2012, sak nr.082/12.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i lokalpressen (DT), jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret

Reguleringsendringen med bestemmelser er lagt ut på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund.

Relaterte dokumenter