Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Reguleringsplan for boliger gnr.2, bnr. 154 m.fl., Færevik - plan nr. 2018 000

Planområdet er på ca. 6,8 daa, og planlegges regulert til boligformål. Området er ikke tidligere regulert. I gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune er det disponert som boligformål.

Formål med planen er å legge til rette for bygging av to nye eneboliger samt oppgradering av eksisterende brygger.

Det er vurdert at planen ikke faller inn under krav om konsekvensutredning, da foreslåtte tiltak ikke faller inn under tiltak nevnt i vedlegg I eller II i forskrift om konsekvensutredning. Planavgrensning fremgår av vedlagte kart. Mindre justeringer eller innskrenking av denne kan forekomme i løpet av planprosessen.

Innspill

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet bes sendt innen 01.02.2019. Merknader vil normalt ikke bli besvart direkte, men vil bli referert og kommentert av kommunen når planforslaget legges frem for politisk behandling.

Kontakt

Aros Arkitekter AS v/ Ingvild K. W. Røst, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller elektronisk til ikr@aros.no.

Relaterte dokumenter