Mindre endring av reguleringsplan for boligområde –gnr 60 bnr 237 m.fl-Hellvik i Eigersund kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart planarbeid med mindre endring av reguleringsplan for boligområde –gnr 60 bnr 237 m.fl-Hellvik i Eigersund kommune. I gjeldende plan er det to typer bebyggelse, Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BKS) og Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (BF). Eiendom gnr 60 bnr 234 er vist som BKS. Det ønskes å omgjøre status for denne eiendom til BF. Dette av hensyn til eksisterende bebyggelse og utnyttelse av tomt.

Innspill

Innspill og eventuelle merknader til det forestående planarbeidet bes sendt skriftlig til Egersund Bygg og Tomteutvikling AS, Postboks 407, 4379 Eigersund innen 6 uker.

Hellvik kart