Planteknisk utvalg vedtok i møte den 21.09.20, sak 123/20, å sende endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 2 bnr. 133 mfl. på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet

Det foreslås en ny fritidsbolig. Dessuten omfatter planområdet tre gjeldende små reguleringsplaner.

Aktuelle dokumenter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund, samt på hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet fra 09.10.20 – 20.11.20. Nedenfor finner du lenke til saksframlegg, plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller på e-post innen den 20.11.20. Dersom en har spørsmål eller lignende, kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter