Kunngjøring - reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål m.m. Eigersund kommunestyre har i møte den 05.11.2012 i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtatt reguleringsplan for industriområde m.m. på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik i sak 097/12.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. og skal framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Relaterte dokumenter