Forslaget til Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune for perioden 2012-15 er utarbeidet av en plangruppe nedsatt av avdelingssjef levekår.

Planen har gjennomgått betydelige endringer i forhold til forrige rehabiliteringsplan som la betydelig vekt på å gi oppdatert og bred informasjon om tiltaksområdet. Dette hadde sin bakgrunn i at det da var en stund siden Eigersund kommune hadde hatt en operativ rehabiliteringsplan.

I den nye planen er hovedvekten lagt på ideologi og på en vurdering av de berørte tjenestene. Rehabilitering er et komplekst og sammensatt tiltaksområde og har berøringspunkter til mange ulike tiltaks- og tjenesteområder. I tillegg er 2012 startåret for den mye omtalte Samhandlingsreformen. Denne reformen endrer en god del av oppgavedelingen mellom stat og kommuner innen helse- og omsorgstjenestene og kommunene har store oppgaver fremover med å tilpasse seg disse endringene. Noen av rammevilkårene er i tillegg ikke endelig avklart fra statlig side. Blant annet gjelder det fysioterapitjenestene.

Den ideologien som skal ligge til grunn er imidlertid ganske avklart. Skal en forsøker å oppsummere denne i en setning kan den være at Samhandlingsreformen handler om å forebygging istedenfor reparasjon. ”Hverdagsrehabilitering” er et begrep som har blitt stadig mer benyttet i så måte. I den senere tiden har den danske ”Fredericia-modellen” fått mye oppmerksomhet i Norge. Det har den også fått i foreliggende plan for Eigersund kommune. Modellen er meget spennende både som ideologisk grunnlag og hva gjelder den praktiske måten å realisere denne ideologien på i den praktiske hverdag for den enkelte innbygger med behov.

I tillegg inneholder planen omtale av de viktigste tiltak og tjenester innen rehabilitering i Eigersund kommune. Innledningsvis i planen er mange ulike forslag til tiltak presentert.

Høringsutkastet til ny Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune kan interesserte finne under vignetten plan/høring på kommunens hjemmeside. Fristen for å komme med merknader til rehabiliteringsplanen 2012-15 er 27. april 2012 og eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter