Eigersund kommune har revidert retningslinjer for bevaringsverdig bebyggelse i Egersund sentrum, 19910002 - Deler av Egersund sentrum (2-1). Kommunedirektøren legger nå de reviderte retningslinjene ut til offentlig ettersyn. Bakgrunnen for planarbeidet er at de eksisterende reguleringsplanene og bestemmelsene for bevaringsområdene i Egersund sentrum vedtatt i 1991 og 2009 ikke beskriver i detalj hvilke krav det stilles til utførelse av bygningsdeler og bygningsdetaljer for trehusbebyggelsen, og derfor ønsker en å oppdatere disse.

Retningslinjene er utarbeidet som et supplement til de eksisterende reguleringsplanene. Formålet med retningslinjene er å sikre at den praktiske gjennomføringen av vedlikehold, reparasjon og tilbakeføring utføres slik at bygningsdelene og bygningsdetaljene tas vare på. De skal sikre at mulighetene for tilbakeføring av bygningene blir i tråd med husets opprinnelige fasade. 

Vernesoner i kart

Forslaget til retningslinjene og alle tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund. Alle relevante dokumenter er også lagt ut her på kommunens hjemmeside.

Kontakt

Uttalelser og merknader til retningslinjene rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 9. September 2022. Spørsmål kan rettes til Byggesaksleder Tina Tønnessen mobil 928 55 699, epost eller planrådgiver Annika Hagen, mobil 454 65 308, epost

Filer