Et godt læringsmiljø er den viktigste forutsetningen for god læring. Å legge til rette for et godt læringsmiljø er et felles ansvar for kommunene som skoleeier, de ansatte på skolen, elever og foresatte. Læreren er den viktigste ressurs for å utvikle læringsmiljøet, og arbeidet må organiseres slik at lærerne kan bruke mest mulig av sin tid på læringsaktivitetene.

Planen tar opp en rekke tema som en vurderer som sentrale for å videreutvikle Eigersund skolen herunder blant annet:

Målsettinger for grunnskolen i Eigersund

 • Læringsmiljø
 • Tilpasset opplæring
 • Sosial og kulturell kompetanse
 • Skole-/Hjemkoordinator
 • Lese og skriveferdigheter
 • Fremmedspråkopplæring
 • IKT og Teknolab
 • Etterutdanning – kompetanseutvikling – skoleeiers ansvar
 • Kvalitet i skolen
 • Elevundersøkelsen
 • Karakterstatistikk
 • Nasjonale prøver
 • Skolestrukturen i Eigersund - elevtallsutvikling og konsekvenser av boligbygging
 • Plan for boligbygging/konsekvenser for skolestruktur
 • Ressurser til skolene
 • Alt. 2. Skolene tildeles både lønns- og driftsmidler.
 • Alle Med
 • Økt lærertetthet 1. – 4. trinn
 • Kompetanseheving – etter- og videreutdanning for lærere – statlige ordninger
 • Etterutdanning for lærere og rådgivere m.m.

Planen er lagt ut til offentlig ettersyn her på internett samt på Plankontoret i Lerviksgården, Rådhuset 4 etg. og på Hovedbiblioteket i Egersund frem til 02. august 2012.

Frist for å komme med merknader er 02. august 2012 og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund. Dersom en har spørsmål kan en kontakte Levekårsavdelingen ved Torfinn Hansen på 51 46 80 00 eller plankontoret ved Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter