Rogaland fylkeskommune varslet i mai oppstart av planarbeid for detaljregulering langs fv. 44 Jærveien, på strekningen fra Vassvik til Øvre Hellvigsvatnet i Eigersund kommune. Formålet med planarbeidet er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra Hellvik/Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik.

Som en del av planarbeidet ser vi behov for å utvide planområdet.

Hellvik Utsnitt av utvidet planområde

Behovet for utvidelsen er kommet i forbindelse med vurdering av avkjørsler og stenging/omlegging av disse.

Fristen for å sende inn merknader er 21.10.2020. Merk sendingen din med saksnummer 2020/41692. Oppgi også plan-ID og plannavn, fullt navn og adresse.

Har du merknader til planarbeidet ber vi om at du sender disse på e-post til firmapost@rogfk.no, eller til Rogaland Fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger.

Relaterte dokumenter