I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gis det melding om igangsettelse av planarbeid for Plan 19770003-03 – Detaljregulering for boliger og naust Raudstøbakken, Hovland.

Hva går planen ut på?

Planarbeidet omfatter endring av plan hvor plan 19770003 - Del av Hovland sør Eigerøy og plan 9770003-01 Strandsonen - Raudstøbakken slås sammen. Intensjonen med planarbeidet er å gi hjemmel til oppføring av 4-6 båthus i forlengelsen av eksisterende naust, med tilhørende arealer for adkomst og parkering. Øvrige deler av planområdet planlegges videreført fra gjeldende planer.

Planområdet har en størrelse på ca.19 daa og omfatter også tilgrensende areal i sjø i plan 19680003 og en mindre del av næringsområde i plan 20150003-04. Området er i dag regulert til bolig, naust, ferdsel i sjø og industri/lager. Planområdet avgrenses som vist på vedlagte kart. Mindre justeringer av grensen kan forekomme i løpet av planprosessen.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

Planoppstart er kunngjort her på våre nettsider. Her ligger alle relevante dokumenter som planinitiativ og referat fra oppstartsmøte tilgjengelig.

Merknader og innspill

Si din mening innen 20.februar 2022. Merknader eller innspill som kan være relevante for planarbeidet sendes på e-post til kbk@aros.no med kopi til post@eigersund.kommune.no, eller ved brev til Aros Arkitekter AS v/ Kristin B. Kvaløy, Langgata 10, 4306 Sandnes og Plankontoret i Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

De som sender inn innspill får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saken når den legges frem til politisk behandling. Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert om planarbeidet.

Relaterte dokumenter