Norgeshus AS på vegne av Norgeshus Egersund AS varsler iht. plan- og bygningsloven §12-8 oppstart av arbeid med detaljregulering av Hyttefelt Leidland, gnr/bnr 7/30, 7/95, 7/688, 7/689 og deler av 7/11. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritidsboliger, samt regulere inn et mindre areal til boligformål. Resterende areal skal settes av til landbruksformål. 


Frist for å komme med merknader er 26.07.20222. Eventuelle merknader merkes «21-0294 Hyttefelt Leidland» og sendes til NORGESHUS AS v/Nina Helene Ask, pb. 161, 7223 Melhus, eller per epost: nina.ask@norgeshus.no med kopi til post@eigersund.kommune.no 

Filer