Formålet med planen er å endre plassering av regulert parkering. Vedlagt kart A viser parkeringen slik den nå er regulert. Kart B viser parkeringen slik den ønskes skal bli. 

Forslag til reguleringsendring er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og vurderes ikke å falle inn under verken §§ 6 eller 8.

Reguleringsendringen endrer ikke planens intensjon som planverktøy i området, men medfører en justering av eksisterende arealbruk ved at parkeringsplasser samles. 

Berørte naboer og et utvalg offentlige instanser varsles av tiltakshaver samtidig som planarbeidet annonseres på kommunens nettside. Mottatte innspill innenfor fristen kommenteres og evt. endringer innarbeides i plandokumentene, før reguleringsendringen oversendes kommunen for behandling.

Forslagsstiller har vurdert, i dialog med plankontoret i kommunen, at reguleringsendringen kan behandles etter enklere prosess.

Dersom det under høringsrunde eller behandling av reguleringsendringen, mot formodning skulle komme til vedtak om at reguleringsendringen må behandles etter normal planprosess, gjelder denne søknad som melding om oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8. Søknad om reguleringsendring blir samtidig annonsert på kommunens nettside.

Evt. kommentarer til dette kan innen 04.09.21, sendes undertegnede. 

Petter E Seglem
Basthaugveien 10
4374 Egersund

 

Relevante dokumenter