Mindre reguleringsendring for områdereguleringsplan for Havne- og næringsområde Kaupanes.

Rådmannen har på delegert fullmakt den 16.01.20 vedtatt en mindre reguleringsendring for områdereguleringsplan for Havne- og næringsområde Kaupanes.

Endringer

Det vedtas reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i områdereguleringsplan for Havne- og næringsområde Kaupanes (7-15) som medfører følgende endring:

Et om lag 1370 m2 stort område som i gjeldende plan er regulert til H/I/L 6 omreguleres til H/I/L 5 Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. Sakens dokumenter med saksforelegg med vedlegg, kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården.

Klageadgang

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje i Lerviksgården.

Relaterte dokumenter

Kaupanes - Mindre reguleringsendring.pdf