Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette melding iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om at følgende reguleringsplanarbeid er satt i gang:

UTVIDELSE AV DETALJREGULERING FOR TRANSFORMATORSTASJON SLETTEBØ PLANID 20110005-01

Planområdet ligger vest for Rv421 nord på Slettebø. Planområdet omfatter ca. 12 daa, hvorav ca. 8,4 daa utgjør eksisterende reguleringsplan. Reguleringsformål i eksisterende plan videreføres. Ny reguleringsplan skal erstatte eksisterende plan.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av beredskapslager med tilhørende anlegg i tilknytning til eksisterende energianlegg i Svanevassveien.

Tiltakshaver er Dalane Nett AS.

Merknader

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. forskriften. Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no.

Frist for merknader: 26.02.20

Dokumenter