Høring og offentlig ettersyn – Detaljregulering for del av Hafsøy  gnr. 46 bnr. 406 m.fl.

Planteknisk utvalg vedtok på møtet den 20.03.23, sak 033/23, å legge detlajregulering for del av Hafsøy gnr. 46 bnr. 406 m.fl ut til offenltig ettersyn og sendes på høring.

Formålet med detaljreguleringen er å oppdatere og rydde i 15 eldre reguleringsplaner og samle dem til en reguleringsplan. Planen legger i stor grad opp til at dagens utbygde situasjon videreføres, men gir rom for fortetting og etablering av fortau langs Haføsyveien og deler av Nyeveien.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene samt at de er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 30. Mai 2023. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 995 38 988.

Relaterte dokumenter