Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Stie på Eigerøy

Detaljreguleringsplan for boliger på Stie, Eigerøy

Planteknisk utvalg har vedtatt at forslag til detaljregulering skal legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planforslaget er følgende å legger opp til at bolighuset kan renoveres, at løen kan erstattes med en mindre enebolig og at det i tillegg kan føres opp en mindre enebolig. Naustet kan rives og erstattes med et naust på 30 m2.

Stapnes hyttefelt

Reguleringsendring for fritidsbebyggelse Stapnes

Anleggsvegen som er bygget fram til fritidsboligene i planområdet omreguleres til kjøreveg, men der det skal være låst bom i starten av vegen og reguleringsbestemmelsene legger opp til at kjøring kun skal foregå i meget begrenset omfang.

Prospekt-Elvepark-ingress

Reguleringsplan for nedre del av Lundeåna

Reguleringsplanen skal ivareta flomsikringstiltak, nye parkeringsplasser, gateparkering, samt regulere noen uregulerte områder. Videre skal en bevare og aktivere Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle bebyggelse og legge til rette for utvikling av bymiljøet.

3D bygg på Elganeveien

Reguleringsendring for Elgjebakken og Sjukehusveien

Planområdet er lokalisert på Eide, i området Egrefjellveien, Sjukehusveien. Planområdet består av nåværende bygning der Dalane energi holder til og nåværende boliger. Bygningen til Dalane energi forutsettes revet.

Eigerøy skole

Detaljregulering for Eigerøy skole

Formålet med planene er å legge til rette for bygging av ny barneskole på Eigerøy med tilhørende funksjoner. Mesteparten av den gamle skolen som ligger på samme tomten skal rives. Ny skole skal ligge der eksisterende skole ligger i dag og en berører derfor ikke vassdrag som i tidligere utkast.

Kaupanes

Justering av kaifront for Pelagia på Kaupanes

I forbindelse med høring av forslag til områderegulering for havne- og næringsområde på Kaupanes i Egersund, har en mottatt uttale fra Pelagia om å justere kaifronten i tilknynting til deres anlegg på Grøne haugen. Dette vil gi en bedre utnyttelse av et allerede eksisterende havne og næringsområde, der det allerede er etablert kaier og anlegg.

Satelittbilde av Hovland

Reguleringsendring for reguleringsplan på Hovland

Det vedtas en mindre reguleringsendring som medfører at takvinkel på bolig på gnr. 8, bnr. 438 på Eigerøy kan oppføres med takvinkel mellom 10o og 40o, samt at T-BRA på bolighuset på denne grunneiendommen kan være inntil 300 m2.