Detaljreguleringsplan for Humlestadgaten gnr. 46 bnr. 572 mfl. - Ny avgrenset høring

I mai 2023 sendte Sweco AS inn nye og justerte plandokumenter som bl.a. omfattet:

Hele planområdet, unntatt Jernbaneveien og fortauet, V1 og BF1 er vist med hensynssone ras- og skredfare. Tidligere var kun mindre deler av planområdet vist slik
I plankartet for Alt. 2 er felt f_GBG2 endret fra «blå/grønnstruktur» til «annen veggrunn» for å legge til rette for at det kan etableres murer innenfor dette arealet, etter innspill fra vegvesen og fylkeskommune
For begge alternativ av plankartet er høyde for toppgulv på boligbygg oppdatert iht. gjeldende illustrasjonsplan datert 18.03.2021. Maks byggehøyde er ikke endret
I tillegg fremkommer det en del nye opplysninger i referatet fra møtet mellom Sweco, fylkeskommunen og statsforvalteren den 09.03.2023

På grunn av disse endringene har kommunedirektøren vurdert det som nødvendig at det må gjennomføres en ny avgrenset høring / offentlig ettersyn for klart definerte deler av plandokumentene før ny 2. gangs behandling.

Følgende dokumenter er vedlagt og inngår i høringen:

  1. Plankart Alt. 1, over grunnen, revidert den 04.05.2023
  2. Plankart Alt. 1, under grunnen, revidert den 04.05.2023
  3. Plankart Alt. 2, over grunnen, revidert den 04.05.2023
  4. Plankart Alt. 2, under grunnen, revidert den 04.05.2023
  5. Reguleringsbestemmelser Alt. 1, revidert den 24.04.2023
  6. Reguleringsbestemmelser Alt. 2, revidert den 24.04.2023
  7. Planbeskrivelse, revisjon 17 den 04.05.2023
  8. Skredfarekartlegging, revisjon D den 23.03.2023
  9. Referat fra møte mellom Serco AS, forslagsstiller, Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune den 09.03.2023

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet fra den 31.05.2023 til den 20.07.2023. 

Omfanget av høringen

Det vil kun være de endringene som framkommer av de dokumentene som er opplistet ovenfor og som er nye eller justert etter forrige høringsrunde / offentlig ettersyn som det vil være anledning til å kommentere i denne høringsrunden.

Uttalelser og merknader

Høringsfristen er den 20.07.2023. Merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter