Endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Ytstebrød, Eigerøy gnr. 1 bnr. 1, 2, 3, 4 og 110 mfl.

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 13.02.2023, sak 013/23, å sende endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Ytstebrød, Eigerøy gnr. 1 bnr. 1, 2, 3, 4 og 110 mfl. på høring og offentlig ettersyn etter at det var gjennomført endringer i bestemmelser og planbeskrivelse.

Planens hovedhensikt er å finne en mer hensiktsmessig plassering av en del av de tomtene i gjeldende plan som ikke allerede er bebygget, samt tilrettelegge for ytterligere 13 tomter for fritidsbebyggelse i tillegg til de 41 ubebygde tomtene i gjeldende plan. Til sammen er det 79 tomter i planforslaget. Planen skal også tilrettelegge for kjøreveg ut i planområdet med tilhørende parkeringsløsninger for nye og eksisterende hytter. Eksisterende stier i området er kartlagt og det er innregulert atkomststier fra parkering og frem til hytter uten veitilknytning. Planen tilrettelegger for etablering av to småbåtanlegg basert på ny vurdering av kapasitetsbehov og lokalisering.

Plandokumentene er lagt ut på Veiledningstorget, Lerviksgården, i tiden fra den 01.03.2023 til den 20.04.2023. De samme dokumentene finnes på kommunens hjemmesider under Teknisk og samfunn / Plankontoret / Reguleringsplaner / Høringer.

Uttalelser og merknader

Merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen 20. april 2023.

Relaterte dokumenter