Barnevernstjenesten - Eigersund kommune Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnevernstjenesten

print.png email .png

Dalane barnevern

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste. Dette er lovpålagt etter lov om barnevernstjenester paragraf 2-1.

Kontakt
Barnevernstjenesten har bemannet resepsjon og er tilgjengelig på telefon 51 46 84 00 i ukedager mellom 08:00 og 15:00. Ved akutte hendelser utenom arbeidstid kan barnevernvakten kontaktes på vakttelefon ved å ringe til politiet på nummer 02800 og be om å bli satt over til barnevernvaktens telefon. Barnevernvaktens telefon er bemannet fra fredag 15:00 til mandag 08:00, i helger og helligdager.

Kontakt

Barnevernstjenesten har bemannet resepsjon og er tilgjengelig på telefon 51 46 84 00 i ukedager mellom 08:00 og 15:00. Ved akutte hendelser utenom arbeidstid kan barnevernvakten kontaktes på vakttelefon ved å ringe til politiet på nummer 02800 og be om å bli satt over til barnevernvaktens telefon. Barnevernvaktens telefon er bemannet fra fredag 15:00 til mandag 08:00, i helger og helligdager.

Formål

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Jfr. Lov om barneverntjenester § 1-1.

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgsvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Blir barneverntjenesten kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak. Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det er også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

Hvordan jobber barneverntjenesten?

Barneverntjenesten tar alltid utgangspunkt i en henvendelse som blir kalt "melding" eller "bekymringsmelding". Mange barnevernssaker starter med at foreldrene selv tar kontakt. Men barneverntjenesten får også mange henvendelser fra andre som kjenner barnet, eksempler på dette kan være barnehage, PPTjenesten, skolen, helsesøster, venner av familien og naboer som er bekymret for barnets utvikling. Barneverntjenesten har plikt til å gjennomgå henvendelser (meldinger) innen en uke, og om nødvendig gjennomføre en nærmere undersøkelse innen 3 måneder. I spesielle tilfeller kan undersøkelsen utvides til 6 måneder. Når barneverntjenesten gjennomgår en melding, tar man i første omgang kontakt med den som har meldt ifra, for å få nærmere kjennskap til hva som ligger til grunn for meldingen. Skal saken undersøkes blir foreldrene kontaktet og orientert om meldingen og dens innhold, barnevernet snakker med foreldrene om innholdet i meldingen. Foreldrene får så vite om sine partsrettigheter og hva som videre skal skje i saken. Et overordnet prinsipp i barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal imidlertid alltid forøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges.

Når skal barnevernet gripe inn?

Barnevernet har plikt til å gripe inn når:

 • Barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har et særlig behov for hjelpetiltak.
 • Det er alvorlig mangler med den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.
 • Foreldrene ikke sørger for at et sykt, eller funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.
 • Barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.
 • Det er overveiende sannsynlighet for at barnets helse og utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.
 • Barnet har alvorlige atferdsvansker
 • Ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet
 • Ved vedvarende misbruk av rusmiddel eller på annen måte

Hva kan barnevernet tilby?

Som regel er det best for barnet å vokse opp i sitt eget hjem. Barnevernet skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe familien til å fungere bedre ved forbyggende tiltak. Her nevnes noen eksempler på hva som er forebyggende tiltak:

 • Råd og veiledning
 • Økonomisk støtte til barnet for å kunne delta i ulike fritidsaktiviteter
 • Ulike former for avlastning
 • Støttekontakt
 • Besøkshjem
 • Støtte/opplæring av foreldre
 • Ansvarsgrupper
 • Hjemmekonsulent/miljøarbeider, Jfr. Lov om barneverntjenester § 4-4

Plassering utenfor hjemmet

Det er først hvis forebyggende tiltak i hjemmet ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barnet utenfor hjemmet. Hvis foreldrene og barneverntjenesten er enige om at barnet for en tid skal plasseres utenfor hjemmet, kan det skje uten at barneverntjenesten formelt overtar omsorgen for barnet Jfr. Lov om barneverntjenester § 4-4, 6 ledd. Er det mistanke om grov omsorgssvikt eller overgrep kan man ta barnet ut av hjemmet akutt Jfr. Lov om barneverntjenester § 4-6. Omsorgsovertakelse er et alvorlig skritt å ta overfor barnet og foreldrene. Det må derfor foreligge vektige grunner før man fatter slike vedtak. (Jfr. Lov om barneverntjenester § 4-12) Et barn som har alvorlige adferdsproblemer kan plasseres i institusjon og holdes tilbake uten samtykke. (Jfr. Lov om barneverntjenester § 4-24 eller med samtykke § 4-26.) Barn som ikke kan bo hjemme hos sine foreldre får tilbud om fosterhjem eller plass i institusjon. (Jfr. Lov om barneverntjenester § 4-14)

Hvem har myndighet i barneverntjenesten?

Leder for barneverntjenesten har myndighet til å fatte vedtak i saker hvor det er enighet mellom foreldrene og barneverntjenesten. Når det gjelder saker hvor tiltakene pålegges, ofte mot partenes vilje, skal vedtak fattes av den statlige Fylkesnemda for sosiale saker i Rogaland. Fylkesnemda ledes av en dommer som er jurist og består dessuten av 1 sakkyndige dommere og 1 lekdommere. Akuttvedtak mot foreldrenes vilje og barns vilje over 15 år skal godkjennes av Fylkesnemdas leder. Vedtak fattet av barneverntjenesten kan klages til Fylkesmannen i Rogaland, mens vedtak fattet av Fylkesnemda kan klages inn til Dalane Tingrett til rettslig overprøving.


hus.png Kontakt oss
 • Ekspedisjon: 51 46 84 00
 • Fax: 51 49 27 26
 • Eigersund kommune: 51 46 80 00
 • Lund kommune: 51 40 47 00
 • Sokndal kommune: 51 47 06 00

Adresse

Postboks 70
4379 Eigersund

E-post

Besøksadresse

Strandgaten 18
4370 Egersund

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
92Kb   2021-03-25
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
60Kb   2015-10-19
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
253Kb   2010-04-09
/images/icons/16x16new/file-doc.png
46Kb   2010-04-09
/images/icons/16x16new/file-doc.png
33Kb   2012-01-25