Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer

Oversikt planer


Hafsøyne

Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2022

Eigersund kommune har som hovedformål med TS-planen å legge til rette for en trafikksituasjon, spesielt rettet mot myke trafikanter for om mulig å redusere antall trafikkulykker og alvorlighetsgraden av disse, for alle trafikanter i kommunen. Trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune 2013 – 2022 ble vedtatt av kommunestyret i sak 092/13 den 16. desember 2013.

hendelseshåndtering

Beredskapsplan

Eigersund kommune legger med dette ut forslag til beredskapsplan på 6. ukers offentlig ettersyn og høring. Denne planen har status som temaplan og er retningsgivende for kommunens beredskapsarbeid.

Folkehelseplan

Folkehelseplan 2013 -2017

God helse er en verdi i seg selv og øker muligheten for den enkeltes livsutfoldelse. Folkehelseplanen er kommunens verktøy i forhold til folkehelsearbeidet de neste 4 år og legger stor vekt på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid kombinert med kunnskapsinnhenting for å kunne sette inn tiltak som fungerer.

Helse og omsorgsplan

Helse og omsorgsplan

Eigersund kommunes helse – og omsorgsplan (2012-17) ble vedtatt av Kommunestyret 1. oktober 2012. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kommunalsjef for Levekår.
Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune

Rehabiliteringsplan

En arbeidsgruppe har gjennom siste halvdel av 2011 utarbeidet et forslag til ny rehabiliteringsplan for perioden 2012-2015. I forkant av planarbeidet ble det gitt anledning for blant annet lokale brukerorganisasjoner til å komme med innspill.
sauer som beiter

Revidering av landbruksplanen

Eigersund Kommune har startet opp arbeid med rullering av kommuneplanen. Dette er den overordnede planen om hvordan en ønsker arealbruken i kommunen skal være i årene som kommer.
Idrettsplanen

Kultur, idrettsanlegg og fysisk aktivitet

Eigersund kommunestyre vedtok i møte 08.03.2010, sak 011/10, plan for kultur, idrettsanlegg og fysisk aktivitet i Eigersund kommune. Planen er en revidering av kommunedelplan for kultur, idrettsanlegg og fysisk aktivitet”. Planen er en forutsetning for å få statlige spillemidler.
Oppvekstplanen 2008 - 2011

Oppvekstplan 2008 - 2011

Oppvekstplanen skal sikre at barn får riktig hjelp til rett tid og være et aktivt virkemiddel i kommunens arbeid med å skape gode og trygge oppvekstvilkår.