Gebyrregulativ plan- og byggesaker - Eigersund kommune Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gebyrregulativ plan- og byggesaker

print.png email  .png

Kommunevåpen for Eigersund kommune

Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Se prisene her.

Relaterte dokumenter

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Regulativet skal gjenspeile det antatte saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører.

§ 1 Betalingsplikt

Faktura sendes tiltakshaver. Gebyr mindre enn kr. 500,- faktureres ikke. Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr såfremt kommunestyret ikke har gitt fritak for betaling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter som fastsettes halvårlig i henhold til inkassoforskriften § 1-2 og forskrift om inkassosatsen § 1. Dersom det er flere tiltakshavere må disse sette opp en adressat som skal motta faktura. Alternativt anses tiltakshaverne som solidarisk ansvarlige og kommunen velger en mottaker vilkårlig.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak som medfører behandlingsgebyr, som for eksempel rammetillatelse og/eller igangsettingstillatelse, utslippstillatelse, seksjoneringstillatelse, osv..

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr faktureres når kommunens vedtak foreligger. Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres gebyret fullt ut. Gebyr for rammetillatelse skal være betalt før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for eventuelle dispensasjoner skal betales når det gis rammetillatelse.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter del med størst areal.

§ 6 Midlertidige bygg

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 7 Avslag på søknad om dispensasjon

Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100 % av fullt gebyr fastsatt i kapittel 3.7.

§ 8 Avslag på søknad om tillatelse til tiltak

Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 100 % av gebyret som ved et vedtak om tillatelse.

§ 9 Urimelige gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan byggesakssjefen fastsette passende gebyr.

§ 10 Om klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jamfør forvaltningsloven § 2. Det kan imidlertid søkes om redusert gebyr til byggesakssjefen. Avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages.

§ 11 Indeksregulering

Satsene i regulativets kap. 2, 3 og 4 blir regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis regulering i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen pr. oktober måned året før.

§ 12 Ideelle lag og organisasjoner

Ideelle lag og organisasjoner med allmennyttig eller humanitært formål kan søke om reduksjon av gebyr med inntil 80%.

§ 13 ByggSøk

Fullstendige søknader innsendt via ByggSøk gis reduksjon i gebyr med kroner 500,-.

§ 14 Sakkyndig bistand

Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vurdering og/eller kontroll av et tiltak under tilsyn. Alle kostnader med innhenting av slik bistand belastes tiltakshaver.


hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

  • Telefon: 51 46 83 00

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

kommunevaapen.png Åpningstider

Åpningstidene for byggesakshjelpen er fra 08:00 til 15:00.

Jordfarget vann

Jordfarget vann i Lundeåna


Eigerøy fyr

Kafé på Eigerøy fyr