Plankontoret

PlankontoretPlankontorets hovedoppgave er å samordne og styre kommunens langsiktige og overordnede planlegging, herunder kommuneplanens areal og verbaldel, temaplaner og sektorplaner.

Kommunen skal gjennom tjenesten sikre at plan- og bygningslovens bestemmelser om kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner oppfylles. Plankontoret skal være en aktiv samarbeidspart og det er ønskelig å bli tatt med på råd så tidlig som mulig i planprosessen.

Plankontorets oppgaver

  • Utarbeidelse og saksbehandling av kommuneplanens arealdel.
  • Utarbeidelse og saksbehandling av kommunalt initierte områderegulering og detaljregulering.
  • Rådgiving og saksbehandling av privat detaljregulering.
  • Utarbeidelse og evt. saksbehandling av andre typer planer.
  • Klagebehandling av eventuelle klager (gjelder ikke kommuneplanen).
  • Prosessstyring av planprosesser. Utredninger og analyser av forskjellig slag (befolkningsprognoser, arealvurderinger, lokaliseringsvalg o.l.)
  • For alle typer plansaker omfatter tjenesten generell informasjon om plansystemet, utlevering av kartgrunnlag og gjeldende planer, oversikt over naboer og relevante sentrale myndigheter.
  • Veiledning og rådgiving innen planspørsmål

Planer

Sjekk siden for kommuneplanen og oversikten over reguleringsplaner og andre planer


 

Reguleringsplan

Veiledning:

Mindre reguleringsendringer

Reguleringsendringer følger i utgangspunktet de samme regler som ved utarbeidelse av detaljregulering. For mindre reguleringsendringer er det imidlertid lagt opp til en enklere prosess.

Støykart

Støykart langs riks- og fylkesveiene

Støyvarselkartene er utarbeidet etter Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Kartene viser en også prognosesituasjon 15–20 år fram i tid.

Riskiko og sårbarhetsanalyse

Startpakke for reguleringsarbeid

Her finner du oversikt over planprosessen med ansvarsfordelig og lenker til veiledninger og maler. Spesielle lover og regler gjelder ved arbeid med reguleringsplaner, informasjon om disse finner du her.

Byggesakskontoret, Midlertidig brukstillatelse

Private detaljreguleringer

Ny plan og bygningslov tredde i kraft 1. juli 2009. Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt vedtak.

Rammeplan for avkjørsler

Rammeplan for avkjørsler på riks- og fylkesveier

Rammeplan for avkjørsler og byggegrenser på riks- og fylkesvegene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er vedtatt av fylkestinget i Rogaland fylkeskommune.

Vind og sjø

Nasjonale forventninger planlegging

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt.
Nordre havn ved Narvarstranden.

Statlige planretningslinjer for strandsonen

Kysten i Aust-Agder og Vest-Agder og deler av kysten i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, anses som områder der presset på arealene er stort.
Flomsonekart

Flomsonekartlegging Hellandsvassdraget

Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 50- og 200-årsflom langs Hellelandsvassdraget fra Helleland til utløp i havet ved Egersund, en strekning på til sammen ca 18 km. Området nedstrøms Slettebøvatnet er kartlagt vha en hydraulisk 2D-modell, mens resten av vassdraget er kartlagt med en hydraulisk 1D modell.

Jernbaneovergang og vei

Byggegrense langs vei og jernbane

Langs offentlig vei er det byggegrenser fastsatt med hjemmel i veiloven, dersom ikke annet følger av arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.
Kommunevåpen for Eigersund kommune

Reguleringsplan, en beskrivelse

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige.
hus.png Kontakt plankontoret

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 46 80 00
Faks: 51 49 10 38
E-post

Postadresse

postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Lerviksgården 2. etg
Nytorvet 9
4370 Egersund


Ansatte:

Magne Eikanger
Rådgiver - 51 46 83 24

Mesfin Mammo
Ingeniør - 51 46 81 14

Miora Nathalie Ranjeva
Rådgiver - 51 46 83 08

Dag Kjetil Tonheim
Plansjef - 51 46 83 21