Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer - høringer

Se også varsel om oppstart og kunngjøringer.

Sykkel i gågata

Rapport barnetråkk

I løpet av våren 2017 ble det gjennomført Barnetråkkregistrering ved skolene i Eigersund kommune. Barnetråkk er et digitalt verktøy som lar barn fortelle myndighetene hvor de ferdes og oppholder seg, og hva de ønsker endret ved nærmiljøet.

Beredskapsplan 2016 utkast

Beredskapsplan

Eigersund kommune legger med dette ut forslag til beredskapsplan på 4. ukers offentlig ettersyn og høring i tidsrommet 25.4.16 – 23.5.16. Denne planen har status som temaplan og er retningsgivende for kommunens beredskapsarbeid.

Flom i Lundeåne 2010

Flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna

NVE og Eigersund kommune har utarbeidet forslag til flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna. Planen består av kart med inntegnede tiltak samt kortfattet beskrivelse. For å oppnå tilstrekkelig flomsikringseffekt for et gitt område er det nødvendig med en sammenhengende gjennomføring av flere av del-tiltakene.

Integreringsplan framside

Forslag til Integreringsplan

Forslag til Integreringsplan for Eigersund kommune 2015-2018 legges ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å peke ut strategier og veivalg slik at alle sektorer som berøres av integreringsarbeidet kan lage tiltaksplaner for økt integrering. Integreringsarbeidet skal foregå i alle sektorer og på alle nivåer.

egersund-torg

Salg og aktiviteter for torg og uterom

I formannskapets møte 11.12.14 ble «Retningslinjer for salg og aktiviteter for torg og uterom i Eigersund kommune» vedtatt med mindre endringer. De reviderte retningslinjer legges nå ut til ny høring og offentlig ettersyn.

Sektorplan vann og avløp

Sektorplan for vann og avløp 2014 – 2025

Planens utgangspunkt er sikring av gode vannforsynings- og avløpstjenester, samt et godt vannmiljø innenfor gitte utviklingsrammer som befolkningsutvikling, klimautvikling, økende krav til høy samfunnssikkerhet og langsiktige økonomiske planer.

Skoleplan

Skoleplan for 2014 - 2018

Formannskapet har i møte 11. juni 2014 vedtatt å legge forslag til Skoleplan for Eigersund kommune ut til offentlig ettersyn. Med denne planen ønsker vi å legge grunnlaget for å gjøre fellesskolen enda bedre i stand til å møte mangfoldet av barn og unges ulike behov og forutsetninger, og å gjøre grunnopplæringen i Eigersund bedre tilpasset framtidens samfunn og arbeidsliv.

Handlingsplan for universell utforming

Handlingsplan for universell utforming

Høsten 2010 ble Eigersund kommune, som en av 6 kommuner i Rogaland, tatt opp i det nasjonale programmet for kompetanseoppbygging i kommuner og fylkeskommuner. Handlingsplan for universell utforming er et nytt planverktøy for Eigersund.

Folkehelseplan

Folkehelseplan

Folkehelsearbeidet skal bidra til god helse og bedre levekår i befolkningen. Folkehelse handler ikke bare om helse- og omsorgssektoren, men er et mål for all offentlig politikk. Kommunens visjon, Sammen for alle, er i så måte en fin ledestjerne for alt politisk og administrativt arbeid.