Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer - høringer

Se også varsel om oppstart og kunngjøringer.

Handlingsplan for universell utforming

Handlingsplan for universell utforming

Høsten 2010 ble Eigersund kommune, som en av 6 kommuner i Rogaland, tatt opp i det nasjonale programmet for kompetanseoppbygging i kommuner og fylkeskommuner. Handlingsplan for universell utforming er et nytt planverktøy for Eigersund.

Folkehelseplan

Folkehelseplan

Folkehelsearbeidet skal bidra til god helse og bedre levekår i befolkningen. Folkehelse handler ikke bare om helse- og omsorgssektoren, men er et mål for all offentlig politikk. Kommunens visjon, Sammen for alle, er i så måte en fin ledestjerne for alt politisk og administrativt arbeid.

Trafikk til Egersund

Forslag til trafikksikkerhetsplan

Eigersund kommune har som hovedmål med planen å legge til rette for en trafikksituasjon som best mulig ivaretar alle trafikkgrupper, men med hovedfokus på myke trafikanter. Det er et mål å redusere antall trafikkulykker og alvorlighetsgraden av disse.

Ruspolitisk handlingsplan

Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Høringsutkastet til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Eigersund kommune 2012 – 2016 er lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 24. oktober 2012 til 16. november.
Barn synger i Egersund sentrum

Temaplan for skole 2012 - 2016

Forslag til Temaplan for skole 2012 – 2016 for Eigersund kommune er lagt ut til offentlig ettersyn. De viktigste forutsetningene for å nå intensjonene i Kunnskapsløftet er at skolene har et godt læringsmiljø.
Helse og omsorgsplan

Forslag til Helse- og omsorgsplan

Eigersund kommune legger med dette forslag til Helse- og omsorgsplan 2012-2017 ut til offentlig ettersyn og høring. Kommunens innbyggere, næringsliv og organisasjoner, nabokommuner, andre myndigheter og interesserte inviteres til å gi uttalelser til planen.
Kommunevåpen for Eigersund kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer

Rådmannen har utarbeidet forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 . I forkant av den endelige behandlingen av retningslinjene i Kommunestyret har rådmannen besluttet å legge retningslinjene ut på høring og offentlig ettersyn.

Rehabilitering

Rehabiliteringsplan

Eigersund kommune legger med dette forslag til Rehabiliteringsplan 2012-2015 ut til offentlig ettersyn og høring. Denne planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorens arbeid i planperioden.
Kulturplan 2012

Kulturplan for Eigersund kommune

Eigersund kommune legger med dette forslag til Kulturplan ut til offentlig ettersyn og høring. Tidligere har kultur stått som eget punkt i kommuneplanen under kulturelt mangfold. Denne planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorens arbeid i planperioden.
Hauen

Brannsikringsplan for Hauen

Byggesakssjefen har utarbeidet et forslag til brannsikringsplan for Hauen-området. Planen inneholder blant annet forslag til prioriterte brannbegrensende og forebyggende tiltak.