Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer - høringer

Se også varsel om oppstart og kunngjøringer.

Klimaplan

Forslag til Energi og klimaplan

Høringsutkast - Forslag til Energi og klimaplan 2012 - 2020. Kommunens innbyggere, næringsliv og organisasjoner, nabokommuner, andre myndigheter og interesserte inviteres til å gi uttalelser til planen. Høringsutkast til temaplan for energi og klima, for Eigersund kommune legges ut til offentlig ettersyn.
Tre i flom

Heving av flomvollen på Mjølhus

NVE har lagt plan for utbedring / heving av flomvollen på Mjølhus ut til offentlig ettersyn. Flomvollen på Mjølhus ble sist utbedret/forhøyet i 1994.
Tre felt av bever

Beverjakt i Eigersund

Eigersund og Bjerkreim kommune har mottatt forslag om å åpne for beverjakt. I denne forbindelse ønsker kommunene å gjøre forslaget kjent, samtidig som berørte parter og organisasjoner gis anledning til å uttale seg.
Eie

Gang- og sykkelbru over jernbanen på Eie

Miljøutvalget har vedtatt at forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelbru over jernbane på Eie med kart og bestemmelser skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. sak 147/09.
Slettebø Plankart

Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebøområdet

Det gjøres herved kjent med at Eigersund miljøutvalg i møte 18.05.10, sak 060/10 vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området ut til høring og offentlig ettersyn.
Havet i Nordre sund

Utslipp fra mindre avløpsanlegg

Miljøutvalget vedtok den 18.05.10 som sak 067/10 å legge ny lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende virksomhet med utslipp mindre en 50 person ekvivalenter ut påhøring.
Kommunevåpen for Eigersund kommune

Gebyrregulativ for saksbehandling

Fra 01.juli trer bygningsdelen av ny PBL 2008 nr. 71 i kraft. Dette medfører blant annet at gebyrregulativet må endres og tilpasses ny lov. Eigersund kommune legger forskrift om gebyrregulativ ut på høring.
Høringer

Vadlåsmyra, Løvågen og Hellvik

De gjøres herved kjent med at miljøutvalget har vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplaner og reguleringsendringer ut til offentlig ettersyn.

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Formannskapets behandling / forslag til Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013 ligger i tiden mandag 30 november - mandag 14 desember 2009 ute til offentlig ettersyn.