Framgang i elveparken del 1 og del 2

24. april 2020. For del 1 av arbeidet gjenstår noen mindre arbeider, samt et delprosjekt om området sør for Elverhøy. Dette sluttføres med interne ressurser. Forvaltningsrevisjon er sluttført og tiltak i rapporten følges opp.

For elveparken del 2 er det uavklarte forhold til tilskuddet fra NVE som skal utgjøre cirka 80% av totalsummen. Her er det flere delprosjekter som Bjerkreimsgaten - Nyeveien og Hestevad bru. Det er søkt finansiering hos NVE for strekning langs Nyeveien ved Elverhøy. Privat regulering. Detaljprosjektering gjenstår.

Livbøyer på plass

22. januar 2020. Da er det plassert ut livbøyer i og rundt elveparken i sentrum. En attraktiv plass både sommer og vinter, og nå også litt sikrere.

Livbøyer på plass Livbøyer på plass


Forvaltningsrevisjon: Investeringsprosjektet «Elveparken del 1»

16. desember 2019. Kontrollutvalget i Eigersund kommune bestilte 02.05.19 en forvaltningsrevisjon av investeringsprosjektet «Elveparken». Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunens planlegging, gjennomføring og styring av prosjektet "Elveparken" har vært tilfredsstillende. Hensikten er også å undersøke om det kan være læringseffekter for fremtidige prosjekter.


Glassmur oppe

4. november 2019. Da er det montert glass i muren mellom Lundeåne bo- og servicesenter og elva. Denne skal sørge for at det her blir dagslys og utsikt ut, samtidig som det vil holde en fremtidig flom ute. Veien langs elva her vil bli åpnet så snart det siste rekverket er på plass. Det jobbes nå med dette.


Broa på plass med gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

3. oktober 2019. Gangbroa som går fra Nyeveien over til friområdet på Granholmen har blitt til ved hjelp av støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.


Broen til Granholmen på vei

19. september 2019. Arbeidet med å montere broen over til Granholmen begynner tirsdag formiddag. Arbeidet er ventet å ta 2-3 arbeidsdager. Dermed er nok en brikke i elveparken på plass.


Åpning av Elveparken

13. august 2019: Det blir åpning av Elveparken fredag 16 august 17:00. Alle velkommen. Musikk og tale ved ordføreren for anledningen.


Flomsikring som byutvikling

2. april, 2019. Eigersund kommune har mottatt midler fra NVE for flomsikring i Egersund sentrum av elvene Lundeåne og Eieåne. Sikringskonstruksjoner skal kombineres med landskapstilpassende løsninger som legger til rette for bruk av arealer ved elven som rekreasjonsområde.


Detaljreguleringsplan for nedre del av Lundeåna

5. februar 2019. Kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplanen for nedre del av Lundeåna. Det legges opp til at det kan gjennomføres nødvendige flomsikringstiltak på denne strekningen. Videre foreslås det nye parkeringsplasser og dette ombefatter også noen mindre områder som i dag er uregulerte. Planen skal aktivere Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle bebyggelse samt legge til rette for utvikling av bymiljø innenfor en ramme der bebyggelsens form og dimensjon blir opprettholdt.


Flomsonekartlegging Hellandsvassdraget

Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 50- og 200-årsflom langs Hellelandsvassdraget fra Helleland til utløp i havet ved Egersund, en strekning på til sammen ca 18 km. Området nedstrøms Slettebøvatnet er kartlagt vha en hydraulisk 2D-modell, mens resten av vassdraget er kartlagt med en hydraulisk 1D modell.


Elveparken med jettegryter, badeplass og vannfall

08. juni 2018. Byggegjerdene er nå tatt bort i svingen mellom Nyeveien 29 og 39. Det rapporteres om gode temperaturer i vannet, men vær obs på at det er glatt på steinene som ligger under vann.


Reguleringsplan for nedre del av Lundeåna

21. mars 2018. Reguleringsplanen skal ivareta flomsikringstiltak, nye parkeringsplasser, gateparkering, samt regulere noen uregulerte områder. Videre skal en bevare og aktivere Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle bebyggelse og legge til rette for utvikling av bymiljøet.


Kommende arbeider i Elveparken

17. november 2017: Arbeidet med gjennomføring av delprosjekt Svanedalsparken vil snart være godt i gang igjen. Det er utlyst konkurranse om ferdigstillelse, og frist for innlevering er satt til 15 desember.


Flomsikringsarbeidet fortsetter oppover elva

14. september 2017. Arbeidet med flomsikring og utarbeiding av elvepark fortsetter oppover elva, og en har nå kommet til "skomakersvingen". Foruten sikring av elvekanten jobbes det med vann og avløp under veien. Dette vil resultere i at en foruten parkanlegg også vil få utvidet veibane, fortau, og parkering. Samtidig jobbes det med å få levert steinarbeidene som er utført av Stonemaster AS.


Prosjektrapport august 2017

August 2017. Det er utarbeidet en prosjektrapport som gir en foreløpig status for prosjektet flomsikring av Lundeåne. Rapporten gir en overordnet status om økonomi, gjenstående arbeid og oppfølging av prosjektet. Av prognosen på 26,7 millioner dekker NVE, Fylkesmannen og forsikring ca 18,7 millioner.


Oppdatert status for flomsikringsprosjektet

30. juni 2017: Nye prognoser har kommet frem i prosjektoppfølgingen denne uka. Det arbeides fortsatt med å kvalitetssikre tallene, og så fort tallmaterialet er tilstrekkelig kvalitetssikret vil det bli sendt ut utfyllende informasjon. Nå arbeides det videre med å finne kostnadsreduserende tiltak utover det som allerede er gjort i prosjektet. Flomsikring vil bli prioritert. Rådmannen ser alvorlig på den oppståtte situasjonen og vil iverksette ytterligere tiltak for å sikre en forsvarlig gjennomføring av prosjektet.


Erosjonsarbeidet ferdig

1. juni 2017. Arbeidet med å sikre elvebunnen i Lundeåna er ferdig. Her hadde elvevann og flom tatt bort mye masser opp gjennom årene og flere murer var undergravd. Området hadde ikke tålt en storflom til.


Reguleringsendring for flomsikring av Lundeåne

19. mai 2017. Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune avsatt til boligbebyggelse, sentrumsformål, andre typer bebyggelse og anlegg. Formålet med planen er å legge til rette flomsikring langs på begge sider av Lundeåne.


Hva skjer i Lundeåna?

6. april 2017. En liten oversikt og video over hva det blir jobbet med i Lundeåne i disse dager. Flomsikringsarbeidet går fremover flere steder.


Økonomien for flomsikringsarbeidet i Lundeåna

30. mars 2017. Arbeidet i Elveparken består av mange delprosjekter, og for å holde oversikt over de økonomiske forholdene, er også regnskapet delt opp i de samme prosjektene. Se oversikten her.


Hva skjer med fisken i Lundeåna?

30. mars 2017. Som en del av flomsikringsarbeidet i Lundeåna har en også fått en mulighet for å legge bedre til rette for fisken. Smolten som går ned i april-mai får nå sitt eget løp for ikke å gå i kraftverket. Se tiltakene her.


Plastringen av elvebunnen fortsetter

Arbeidet med gravemaskinen har blitt stoppet flere ganger på grunn av høyt vann. Med arbeidet i Lundeelven ønsker en å sikre bunnen mot bevegelser ved flom. En vil også legge bedre til rette for fisk i elva og en badekulp er planlagt.


Nye vurderinger rundt gangbro

25. november 2016. Etter en samlet vurdering har rådmannen besluttet å ta en gjennomgang av uavklarte forhold rundt ny gangbro over Lundeåna.


Minister kom for å se på flomsikringsarbeidet

29. september 2016. Olje- og energiminister Tord Lien med følge var i dag på besøk i Egersund for å se på fremgangen i flomsikringstiltakene som det tidligere har blitt bevilget penger til.


Spenstig forslag for Lundeåne

12. september 2016. Firmaet B16 arkitektur & Landskap har levert forslag til tiltak som kan gjøres for å flomsikre Lundeåne og samtidig utvikle området. Se bildene her.


Nytt infomøte om flomtiltak

15. august 2016. Eigersund kommune ønsker å invitere beboere langs Lundeåna til informasjonsmøte angående flomsikringstiltak og Elveparken tirsdag 30. august fra 18:00 til 19:00 i auditoriet på Lagård ungdomsskole.


Oppfølging av flomtiltak

Eigersund kommune ønsker å invitere til informasjonsmøte for beboere langs Lundeåna tirsdag 28. juni kl. 18.00-19.30 i auditoriet på Lagård ungdomsskole. Hensikten med møtet er å informere om kommunens oppfølging av flomtiltak i elva.


Temaplan for flomsikringstiltak

13. april 2016. Kommunestyret har vedtatt «Temaplan for flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna». Planen omfatter større og mindre tiltak som vil bidra til å sikre disse to elvestrekningene i forhold til flom. Dette er tiltak som kan gjennomføres på kort sikt og vil ha umiddelbar effekt for de strekningene de gjelder.


Vannspeilet i Lundeåne

Arbeidet med erosjonssikringen skrider fremover. For å gi elva et vannspeil, også i tørkeperioder, er det nå lagt inn terskler i elvebunnen. Videre står parken foran Svanedalsgården for tur.


Flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna

6. januar 2016. NVE og Eigersund kommune har utarbeidet forslag til flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna. Planen består av kart med inntegnede tiltak samt kortfattet beskrivelse. For å oppnå tilstrekkelig flomsikringseffekt for et gitt område er det nødvendig med en sammenhengende gjennomføring av flere av del-tiltakene.